Praktisk information

Denne side rummer en lang række praktiske oplysninger. Nogle af dem vedrører kirkelige handlinger. Fra de rent praktiske oplysninger på denne side er der linket videre til nærmere omtale af den pågældende handling.

Attester

Henvendelser vedr. udstedelse af attester rettes til kirkens kontor.

Fødsel

Ønskes der fælles forældremyndighed, afleveres en Omsorgs- og ansvarserklæring på borger.dk via NemID senest 14 dage efter fødslen.

Dåb eller navngivning

Inden barnet er et halvt år gammelt skal det have navn.

Som fornavn kan vælges et eller flere af de af kirkeministeriet godkendte fornavne til hhv. piger og drenge.

Som efternavn kan vælges moderens eller, hvis faderskabet er fastslået, faderens efternavn.

Et navn, som barnet kunne have fået som efternavn, kan det også få som mellemnavn. Derudover er reglerne om mellemnavne lidt indviklede, så spørg kirkekontoret, om det umiddelbart kan lade sig gøre, om det evt. kræver navnebevis fra statsamtet, eller det er helt umuligt.

Navngivning kan ske ved anmeldelse på borger.dk via NemID, men det kan også ske ved dåb.

Konfirmation

Konfirmation finder sted på 7. klassetrin. Som alle andre kirkelige handlinger som hovedregel i bopælssognet, men skolegang udenfor eget sogn skaber problemer, fordi forberedelsen foregår i skoletiden. Der findes som regel en løsning, men kontakt sognepræsten.

Hvis man har ønske om konfirmation i et sogn (bopælssognet) og forberedelse i et andet (skolesognet), er det afgørende nødvendigt at tale med begge de implicerede præster.

Konfirmationsdatoer i Skads kirke er, når der er én klasse på Skads skole første søndag i maj, og når der er to klasser 7.A første søndag i maj og 7.B anden søndag i maj.

Forberedelsen begynder i september, og til første time medbringes dåbsattest samt navn og adresse på indehaver af forældremyndigheden. Er den kommende konfirmand endnu ikke døbt, skal medbringes navneattest.

Se i øvrigt omtalen af konfirmation under kirkelige handlinger og information om forberedelse og konfirmationsdatoer de nærmeste år.

Vielse

Man kan blive viet i kirken, hvis mindst den ene af parterne er medlem af folkekirken.

Da de fleste bliver gift i sommerhalvåret, og Skads kirke er et travlt sted med mange vielser, er det klogt at henvende sig i god tid. Hvis man bor udenfor sognet, skal man også have afklaret, om man er berettiget til at blive viet i Skads kirke.

Tidligst fire måneder før vielsedatoen skal man skaffe en prøvelsesattest. Den får man hos bopælskommunen, der også kan oplyse om, hvilke papirer, man skal medbringe for at få den.

Prøvelsesattesten afleveres sammen med parrets dåbsattester til sognepræsten, evt. i forbindelse med samtalen før vielsen.

Ved kirkelig velsignelse af et tidligere indgået borgerligt ægteskab, er proceduren nøjagtig den samme, bortset fra, at man ikke skal have en prøvelsesattest, men i stedet medbringer vielsesattesten.

Dødsfald

Dødsfald skal anmeldes på borger.dk, når afdøde boede i Skads sogn. Anmeldelsen skal altid indgives til bopælssognets præst/kirkekontor 

Anmeldelsen er dels en konstatering af, at der er sket et dødsfald, dels et udtryk for, at den, der underskriver den, mener at vide, hvorledes afdøde ønskede at blive begravet: Jordbegravelse/ligbrænding -     med/uden præstens medvirken.

Begravelse

Begravelse eller bisættelse fra kirken eller fra et kapel med præstens medvirken kan finde sted, hvis afdøde var medlem af folkekirken.

Hvis ikke afdøde var medlem, er der to ting at tage stilling til. For det første, om det overhovedet var afdødes ønske, at en præst skal medvirke. Hvis det kan sandsynliggøres, skal man derefter finde en præst, der er villig til    at påtage sig handlingen, for der er ingen, der er forpligtet til det.

I Skads sogn er langt de fleste medlemmer af folkekirken, så det er som regel ikke et problem.

Anmodning om begravelse. skal fremsættes snarest muligt efter dødsfaldet til Kirkekontoret i Jerne-Skads Pastorat, Møllebakken 2, Esbjerg Ø.

Navneændring

Enhver navneændring sker, ved anmeldelse på borger.dk. Reglerne for navneændring findes på www.personregistrering.dk. Gebyr for navneændring er kr. 500, som skal betales inden sagen kan behandles. Navneændring i forbindelse med vielse er gratis.    

Kirkekontoret vejleder gerne om muligheder og fremgangsmåde.

Ind- og udmeldelse

For at blive medlem af folkekirken skal man være døbt. Ikke nødvendigvis i folkekirken, men med en dåb, som folkekirken kan anerkende som kristen. Er den sag i orden, henvender man sig til sognepræsten og udfylder en anmodning om indmeldelse i folkekirken.

Hvis man bare har meldt sig ud og nu gerne vil ind igen, er det som regel en formssag. Hvis man kommer fra et andet kirkesamfund eller man er helt på bar bund og skal døbes, er præsten forpligtet til at spørge lidt    nærmere. Uden at det skal have karakter af forhør, er det måske sundt nok for begge parter at få gjort klart, hvad folkekirken er og tror.

De fleste voksne mennesker oplever det som lidt pinligt at skulle døbes, når nu alle andre bliver det som spædbørn. Der er ikke nogen, der har interesse i at udsætte andre for en pinlig udstilling, så vi finder som    regel en løsning, der kune implicerer de nærmeste. Det gælder i øvrigt også ved dåb af kommende konfirmander.

For at kunne melde sig ind i folkekirken skal man medbringe sin fødsels- og dåbsattest, hvis man har en,    ellers sin fødsels- og navneattest. Hvis man er døbt i et andet trossamfund, skal man medbringe den bedst    mulige dokumentation for, at dåben har fundet sted.

Udmeldelse af folkekirken er nemmere: man henvender sig til sognepræsten, udfylder en anmodning om udmeldelse og afleverer den sammen med sin dåbsattest. Så får man en ny dåbsattest, hvoraf det fremgår, at man ikke længere er medlem af folkekirken.

Det svære kommer først den dag, man ikke er mere, og ens pårørende ikke anede, at man havde meldt sig ud.

Man må gøre sig klart, at udmeldelse er udmeldelse, og at man ikke længere har krav på eller kan forvente kirkelig betjening. Det er nemt nok at fortælle præsten, at man vil melde sig ud. Det er sværere at fortælle    det til sin mor! Men husk at gøre det alligevel.

Sognebåndsløsning

Ens kirkelige tilhørsforhold bestemmes af bopælen. Man er "bundet til sognet". Dette bånd kan løses ved at man    knytter sig til en anden præst, som man kender, og hvis forkyndelse man ønsker at høre.

Man skal henvende sig til den præst, man ønsker at løse sognebånd til. Hvis han finder anmodningen rimelig, (det vil han som regel gøre, hvis han kender én fra kirken om søndagen) udfylder man en blanket, som    præsten underskriver og sender videre bl.a. til bopælssognet. Man slipper altså for selv at troppe op hos sin egen    præst og fortælle, at man foretrækker en anden.

Sammen med anmodningen skal man aflevere sin dåbsattest.

Hvis anmodningen imødekommes, er den præst, man nu har løst sognebånd til, den eneste, der er forpligtet på at betjene én.

Samtidig med, at man løser sognebånd, skal man tage stilling til, om man vil udøve sin kirkelige valgret i sit bopælssogn eller i præstens sogn.

Sognebåndsløsningen kan opsiges af begge parter. Sognebåndsløseren behøver ikke at give nogen grund. Hvis derimod præsten ønsker at ophæve forholdet, skal han give en grund, og hans afgørelse kan påklages til biskoppen.


Hjemmesiden

Skads Kirkes hjemmeside har til formål at informere om kirken og sognet, gudstjenesterne og andre aktiviteter i sognet.

Siden skal endvidere være en let indgang til at finde frem til kirkens præster og medarbejdere.

Henvendelser med spørgsmål om og kommentarer til sidens redaktionelle indhold kan rettes til webmaster.

De fleste billeder tilhører tidligere sognepræst Jens Chr. Jensen. Billederne må ikke benyttes uden tilladelse fra fotografen og - ved portrætter - den afbildede person.

Hjemmesiden er oprindeligt designet af tidligere sognepræst Jens Chr. Jensen.

Kirkeblad

Menighedsrådet i Skads udgiver ikke længere et særskilt kirkeblad. Derimod bringes gudstjenesteliste og andet stof fra og om kirken i Fællesbladet.